Chứng chỉ Lớp tiếng Hàn dành cho mọi đối tượng Khóa 12

Trung tâm ti?ng Hàn t?i Tp.