Kết quả Topik 42 (ngày thi: 18/10/2015)

– Thời gian có kết quả: 15:00 ngày 27/11/2015 – Cách thức tra cứu: + vào đường link: http://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=2110303 hoặc: vào trang www.topik.go.kr => click vào <나의시험정보> => click vào <성적확인> + nhập thông tin theo yêu cầu: ++ 시험회차: 제42회 ++ 수험번호 (số báo danh) ++ 생년월일 (ngày tháng năm sinh) + click vào thanh [조회하기] – THời gian có Bảng điểm sẽ được thông báo sau.