2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 2017 Latest400-251 dumps | Questions with PDF and VCE - 2017 Latest400-251 pdf | Questions with PDF and VCE - Download400-251 pdf | Questions Answers 2017 Passleader Cisco400-251 dumps | 400-251 Exam Questions - Free Try 200-125 dumps 352-001 pdf ExamCollection 200-101 vce - VCE Dumps Collection Cisco 200-310 pdf 100-105 dumps 200-105 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps ccie 400-101 pdf v5.1 pdf - 102002 - The Cisco Learning Network sy0-401 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf Pass CISCO 200-310 pdf exam - test questions 210-260 pdf Exam Questions - 100% Free 200-105 pdf

Kết quả Topik 42 (ngày thi: 18/10/2015)

– Thời gian có kết quả: 15:00 ngày 27/11/2015 – Cách thức tra cứu: + vào đường link: http://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=2110303 hoặc: vào trang www.topik.go.kr => click vào <나의시험정보> => click vào <성적확인> + nhập thông tin theo yêu cầu: ++ 시험회차: 제42회 ++ 수험번호 (số báo danh) ++ 생년월일 (ngày tháng năm sinh) + click vào thanh [조회하기] – THời gian có Bảng điểm sẽ được thông báo sau.