Friends link: M70-301 MB6-869 1Z0-144 1Z0-599 400-051

Ngày 12 tháng 11 năm 2014 sẽ diễn ra Cuộc thi ngâm thơ hiện đại Hàn Quốc lần 1